fbpx

contact

Op werkdagen zijn wij geopend van 09:00 tot 17:00 uur. In verband met de zomervakantie is onze showroom vrijdagavond tijdelijk gesloten.

Onze showroom is geopend!

Stel uw vraag


 • Foto uploaden (optioneel):

 • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vacatures


Omdat ons bedrijf blijft groeien en de werkzaamheden uitbreiden kunnen we nog een handige monteur zonder ervaring & ook een ervaren monteur gebruiken voor onze particuliere- en bedrijfsdeuren. Onderhoud, storingen, montage in nieuwbouw en renovatie zijn de meest voorkomende werkzaamheden.

Voor meer informatie of interesse in deze leuke baan kunt u een email sturen voorzien van uw cv aan: arjen@degaragedeur.nl

Werk jij straks bij een leuk team met gezellige en professionele medewerkers die klaar staan voor elkaar en voor onze klanten?

Adresgegevens


Heliumstraat 280 (showroom)
2718 RS Zoetermeer
Nederland
Telefoon: 0793601220
Email: Info@degaragedeur.nl

Plus code: 2FMW+4Q Zoetermeer

KvK-nummer 56525370
BTW-nummer NL852169267B01

Let op:
Voor storingen, calamiteiten of andere dringende zaken zijn wij altijd telefonisch bereikbaar en inzetbaar op bovenstaand telefoonnummer. Dit nummer staat doorgeschakeld naar onze mobiele 24/7 storingsdienst. Wel de telefoon hiervoor wat langer over laten gaan.

Afspraak maken


bezoek onze showroom


Uw privacy


Uw privé gegevens zijn bij ons veilig. Wij doen er alles aan om deze te beschermen. Dhr. R.L. (Remko) van der Burg is de functionaris gegevensbescherming van AB Techniek garagedeuren BV. U kunt bij hem terecht voor vragen of opmerkingen.

Als wij contact met u hebben bewaren wij de bij ons benodigde en bekend zijnde adresgegevens en voor het werk van toepassing zijnde gegevens van u op een veilige manier in een beschermde omgeving op Microsoft Office 365. U heeft altijd het recht om correctie van uw persoonsgegevens bij ons op te vragen. Dat houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Neem hierover gerust contact op. Op uw verzoek verwijderen wij al uw gegevens uit ons systeem inclusief de gehele geschiedenis van uw garagedeur en toebehoren. Wenst u uw gegevens over te dragen naar een andere leverancier dan hoeft u dat maar bij ons op te vragen.

Uw gegevens worden vanwege de maximale levensduur van een garagedeur 50 jaar bewaard.

Wij trachten er alles aan te doen om te voorkomen dat:
– uw gegevens feitelijk onjuist zijn;
– uw gegevens onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
– uw gegevens op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.
– niet ter zake doende gegevens worden nadrukkelijk helemaal niet bewaard. Denk hierbij ook aan vakantieperiodes, sleutelbewaarplaatsen e.d.

Nebrin


AB Techniek Garagedeuren is aangesloten bij NEBRINde Nederlandse Branchevereniging voor Industriedeuren. Een organisatie voor vakbekwame industriedeurbedrijven. Klik hier voor meer informatie.

Vlok


AB Techniek Garagedeuren is aangesloten bij VLOKde Nederlandse Branchevereniging voor vakmensen. 

Leveringsvoorwaarden


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van AB. Techniek garagedeuren BV, Heliumstraat 280, 2718RS, Zoetermeer.

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 mei 1994 en zijn onder nr. 331/94 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 22 april 1994.

 

 1. OVEREENKOMSTEN TOT VERKOOP EN LEVERING

 

 1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Leverancier: AB. Techniek en haar vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolger(s).

– Wederpartij: Iedere rechts/natuurlijk persoon die met de leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten      of heeft afgesloten.

1.2 Alle door de leverancier gedane aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Afwijkingen hiervan dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. 

1.3 De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde Algemene leverings- en of betalingsvoorwaar­den gelden niet tenzij deze uitdrukkelijk door leverancier zijn aanvaard.

 

 1. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en leiden eerst dan tot een overeenkomst, wanneer die aanbieding na de aanvaarding door de wederpartij niet schriftelijk door de leverancier wordt herroepen. Een herroeping zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden.

2.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door wederpartij bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, bestekken etc., van de juistheid waarvan leverancier mag uitgaan.

2.3 Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor leverancier slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. De leverancier is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeenge­komen.

2.4 De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel, exclusief omzetbelasting.

 

 1. Adviezen, ontwerpen en materialen

3.1 Door leverancier verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

3.2 Leverancier aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens wederpar­tij uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp.

Voor de functionele geschiktheid van de door wederpartij voorgeschreven materialen is wederpartij zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschikt­heid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van wederpartij is bestemd.

3.3 Voor de door leverancier zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoorde­lijkheid op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.

3.4 In geval van opdracht neemt leverancier bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich van de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door wederpartij zijn voorgeschreven. Wederpartij is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan leverancier zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.

3.5 Wenst wederpartij bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan leverancier over te dragen dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden.

Aan leverancier dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen. Leverancier dient daarbij de gelegenheid ter hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient wederpartij hem alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken.

3.6 Van leverancier kan niet worden gevergd dat hij het in 3.5 genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken dat wederpartij de verantwoordelijkheid op leverancier wil overdragen.

3.7 Leverancier aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door wederpartij zelf ter beschikking zijn gesteld.

 

 1. Overeenkomsten

4.1 Overeenkomsten komen eerst dan tot stand op het moment dat de leverancier de order uitdrukkelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. In geval van een bindende aanbiedingstermijn geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment van schriftelijke acceptatie van het aanbod door de wederpartij. De opdrachtbevestiging of het bindend aanbod wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van leverancier binden deze laatste niet voor zover deze overeenkomsten niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

4.3 Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen, alsmede (mondelin­ge) toezeggingen gedaan door de leverancier zijn slechts bindend indien de leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd, door een daartoe bevoegd persoon. 

4.4 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4.5 De leverancier is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk zal leverancier hieromtrent met wederpartij overleg plegen.

 

 1. Prijzen

5.1 Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt, is elke prijsopgave vrijblij­vend.

5.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:

–                       gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslas­ten,   vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

–                       gebaseerd op levering aan bedrijf wederpartij of een andere door de wederpartij aangegeven bestem­mingsplaats;

–                       exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

–                       exclusief de kosten van montage, testen, inbedrijfstelling en begeleiding/het onderricht inzake gebruik en bediening van de te leveren installatie, tenzij                       anders vermeld, in welk geval deze afzon­                        derlijk worden gespecifi­ceerd;

–                       exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzeke­ring;

–                       vermeld in Nederlandse valuta, onder voorbehoud van koerswijzigingen welke worden

doorberekend indien de officiële valutapariteit op het moment van levering meer dan 2% afwijkt van de valutapariteit op aanbiedingsdatum, welke op                        100% wordt gesteld.

 

5.3 In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfaktoren is de leveran­cier gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsver-

hogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

 

 1. Levering en levertijd

6.1 Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel ter keuze van leverancier. Levertijden worden bij benadering vastgesteld.

De levertijd gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van leverancier en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen.

6.2 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat leverancier kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. Leverancier is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien wederpartij hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij wederpartij leverancier een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

6.3 Door leverancier bij de aanbieding opgegeven leveringstermijnen hebben niet de strekking fataal te zijn met name geldt dit voor leveranties welke in regie moeten worden uitgevoerd. Leverancier heeft het recht om tijdens de produktie- en of testfase over te schakelen op een geheel nieuw procédé of ontwerpmethode. Alsdan wordt de levertijd verlengd met de tijd welke door leverancier benodigd is om het produkt/aangeno­men werk te vervolmaken. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat oplevering niet kan plaatsvinden alvorens de testfase is beëindigd, dit ter keuze van leverancier. Overschrijding van de leverings­termijn geeft wederpartij niet het recht de overeen­komst te annuleren en of afname te weigeren. Indien excessieve overschrijding dreigt, zullen partijen in overleg treden.

6.4 In geval de zaken niet binnen de leveringstijd worden afgenomen of in geval de overeengekomen afroeptermijn door de wederpartij niet in acht is genomen, is de leverancier gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl de goederen dan volledig voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.

 

 1. Transport

7.1 De wijze van transport, verzending e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan de leverancier is verstrekt, door de leverancier als goed huisvader bepaald. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake verpakking en of transport, waaronder mede verstaan wordt verplaatsing binnen zijn/haar bedrijf(sterrein), worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij de kosten hiervan vergoedt.

7.2 Het transport der goederen geschiedt in beginsel voor risico van de leverancier. De aansprakelijkheid van de leverancier is te allen tijde beperkt tot de dekking/vergoeding welke de betreffende transportassura­deuren verstrekken. De leverancier is gerechtigd om een assurantietoeslag in rekening te brengen.

7.3 De leverancier is gerechtigd om in geval de geleverde zaken een bepaalde door de leverancier op te geven factuurwaarde niet overschrijden administratie/verpakkings/verzendkosten in rekening te brengen.

 

 1. Emballage
 2. Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend. De noodzakelijk­heid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van leveran­cier. Emballage en of afval wordt door leverancier niet teruggeno­men. Kosten gemaakt door wederpartij voor afvoer/verwijdering van emballage en of afval blijven voor rekening van wederpartij.

 

 1. Overmacht (Niet Toerekenbare Tekortkoming)

9.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan:

Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van de leverancier kan worden verlangd.

Onder ‘overmacht’ wordt in ieder geval begrepen:

werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingente­ringen, bedrijfsstoringen bij de (toe)leverancier(s), alsmede wanprestatie bij de (toe)leverancier(s) waardoor de leverancier zijn verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.

9.2 Indien naar het oordeel van de leverancier de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft de leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

9.3 Is naar het oordeel van de leverancier de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst volgens de Wet en de daaraan verbonden gevolgen.

9.4 De leverancier is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

 1. Garantie

10.1 Leverancier staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van constructie en materiaal voor zover leverancier vrij was in de keuze daarvan, met dien verstande dat door hem voor alle delen welke gedurende een termijn van zes maanden na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd.

Leverancier wordt in dat geval eigenaar van de te vervangen onderdelen.

Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van wederpartij.

Indien de opdracht bestond uit het bewerken van door wederpartij toegeleverd materiaal, staat leverancier in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.

Indien gedurende een termijn van zes maanden na levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, zal leverancier te zijner keuze: de bewerking opnieuw uitvoeren, mits de opdrachtgever nieuw materiaal toelevert, het gebrek herstellen of wederpartij crediteren voor een evenredig deel van de factuur. 

10.2 Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft leverancier het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak wederpartij volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herleving of herbewerking van een zaak over te gaan. Nieuw te bewerken materiaal wordt door opdrachtge­ver voor zijn rekening ter beschikking gesteld.

10.3 Wederpartij dient te allen tijde leverancier de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

10.4 Gebreken, ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens wederpartij zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. Voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen.

Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door leverancier eveneens geen garantie verstrekt.

10.5 Tenzij anders is overeengekomen, wordt geen garantie gegeven op alle geleverde zaken die op het moment van levering (in hoofdzaak) niet nieuw waren. Eveneens wordt geen garantie gegeven voor zaken welke door leverancier niet zijn gemonteerd, noch voor die welke door hem zijn gemonteerd doch niet door hem zijn geleverd. 

 

10.6 De garantie geldt slechts indien wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens leverancier (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade geleden door wederpartij, welke het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van leverancier, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmer­king komt die schade waartegen leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

–                       Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak dan ook ontstaan. Wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

–                       Leverancier is niet aansprakelijk voor schade (welke ook), die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

–                       Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is leverancier niet aansprake­lijk.

–                       De door leverancier te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door wederpartij geleden schade.

 

11.2 Wederpartij zal leverancier vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens leverancier terzake het gebruik van door wederpartij toegezonden tekeningen, monsters, modellen of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

 

 1. Rechten van industriële en intellectuele eigendom
 2. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt leverancier de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier is het de wederpartij niet toegestaan om dergelijke informatie te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen. Het gebruik van deze informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de verstrekte opdracht. De wederpartij is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan leverancier te retourneren op straffe van een boete van ¦ 1.000,00 per dag.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door leverancier geleverde of nog te leveren zaken.

Leverancier blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang wederpartij de vorderingen van leverancier terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.

Leverancier blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang wederpartij vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

13.2 Wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door leverancier geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van leverancier te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt wederpartij zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval wederpartij zich aan verduistering zou schuldig maken.

13.3 Ingeval wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens leverancier niet nakomt is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Wederpartij machtigt leverancier de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

13.4 Leverancier verschaft aan wederpartij op het moment dat wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin­gen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van leverancier, ten behoeve van andere aanspraken die leverancier op wederpartij heeft. Wederpartij zal op eerste verzoek van leverancier zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dit kader vereist zijn.

 

 1. Betaling

14.1 Betaling dient te geschieden netto contant bij aflevering tenzij schriftelijk anders overeengekomen, als­dan dient betaling te geschieden, of middels storting of overmaking op een door de leverancier aangewezen bankrekening, binnen vijf dagen na factuurdatum, of in geval van montage/installatie vanaf de datum van montage/installatie.

Bij grotere objecten en aanneming van werk zijn de betalingscondities;

–                       40% van de overeengekomen prijs bij opdracht;

–                       50% van de overeengekomen prijs bij aanvoering van de materialen op het werk;

–                       10% van de overeengekomen prijs bij oplevering.

14.2 De leverancier is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting toe te kennen welke vooraf wordt medegedeeld. De op de bankafschriften van de leverancier aangegeven valuta­dag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.       

14.3 Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door de leverancier gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

14.4 De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer wederpartij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag onder hem wordt gelegd en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

14.5 Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen vijftien dagen na factuurdatum is leverancier gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan wederpartij een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 10% indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

14.6 Leverancier is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en rente van wederpartij te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige)betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door wederpartij verschuldigd in ieder geval wanneer leverancier zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het degressief verlopend incassota­rief zoals geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken met een minimum van

¦ 150,00. Uit het enkele feit dat leverancier zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien leverancier het faillisse­ment van opdrachtgever aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

 

 

 1. Ontbinding

15.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring tot leverancier richt, zal hij te allen tijde eerst leverancier schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortko­mingen wederpartij nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

15.2 Wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplich­tingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

15.3 Indien leverancier instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan wederpartij geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door leverancier verrichte prestaties en heeft leverancier onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

 

 1. Toepasselijk recht

16.1 Op alle overeenkomsten tussen leverancier en wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag alsmede die van enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, zijn niet van toepassing.

16.3 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan tussen leverancier en wederpartij in verband met de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van de leverancier bevoegde Burgerlijke Rechter, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

16.4 het in lid 3 bepaalde laat onverlet het recht van de leverancier om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale kompetentieregels, bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

 

 

 

 

 1. BIJZONDERE VOORWAARDEN TER ZAKE VAN MONTAGE/INSTALLATIEWERK

 

 

 1. Algemeen

17.1 Deze bijzondere voorwaarden gelden naast en in aanvulling op het hiervoor bepaalde in de artikelen

1 tot en met 16 tenzij hieronder daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

17.1 Onder leverancier wordt hier mede verstaan de bij het montage/installatiewerkzaamheden ingeschakel­de derde uitvoerder die ten name van de oorspronkelijke leverancier het werk uitvoert. 

 

 1. Oplevering

18.1 Bij overschrijding van de (op)leveringstermijn, geldt het bepaalde van artikel 6 onverkort. De wederpartij is niet gerechtigd om in geval de vertraging in de levertijd als gevolg van overmacht aan de zijde van de leverancier (artikel 9), afname van de installatie te weigeren dan wel de overeenkomst te annuleren. Zolang de wederpartij haar verplichtingen niet stipt nakomt, kan de leverancier de (op)levering opschorten.

18.2 Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:

–                       wanneer leverancier hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan wederpartij kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;

–                       acht dagen nadat leverancier schriftelijk aan wederpartij heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;

–                       bij ingebruikneming van het werk door wederpartij, met dien verstande dat door de ingebruikne­ming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

18.3 Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.

18.4 Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is wederpartij verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan leverancier, onder opgave van redenen.

18.5 Indien enig onderdeel buiten de schuld van leverancier niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en garantiebepa­lingen echter rekening gehouden kunnen worden.

 

 1. Omvang van het montagewerk

19.1 Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het door leverancier geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.

19.2 Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is leverancier niet aansprakelijk.

19.3 Wederpartij dient er voor te zorgen dat leverancier zijn werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient wederpartij onder meer er voor te zorgen dat er in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht gas, water en elektriciteit aanwezig is en de ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat geschikte behuizing, deugdelijke sanitaire voorzieningen en door de ARBO-wet geëiste voorzieningen voor het personeel van leverancier aanwezig zijn en dat op de bouwplaats de nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere goederen aanwezig zijn.

19.4 Wederpartij draagt zorg voor tijdige uitvoering/verrichting van de navolgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen: Grond-, bestratings-, hei-, breek-, funderings-, beton-, timmer- en stofferings­werk of andere bijkomende werken, van welke aard dan ook. In ieder geval zal wederpartij voor een goede bereikbaarheid van de werkplaats moeten zorgdragen.

19.5 Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van leverancier niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan wederpartij in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.

19.6 Voor rekening van wederpartij zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder:

–                       kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone daguren kan geschieden;

–                       reis- en verblijfkosten die niet waren begrepen in de overeengekomen prijs;

–                       kosten ter zake, van het (tijdig) aanvragen, van nutsvoorzieningen, hinderwetvergunningen,­­­­ (ver)bouwvergunningen, precariorechten.

19.7 Wederpartij dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

19.8 Reclames na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij wederpartij aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient wederpartij binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij leverancier te reclameren en deze gelegenheid te geven een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de garantieter­mijn. Wederpartij zal dienen aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

 

 1. Meer-/minderwerk

20.1 De leverancier heeft het recht om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij indien het extra-werk niet meer bedraagt dan 10% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Bij een afwijking groter dan 10% van de oorspronkelijke som treden partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen. Indien wederpartij vervolgens wenst over te gaan tot ontbinding/an­nulering is leverancier gerechtigd om, onverkort het gestelde in artikel 15, in ieder geval de tot dan toe gemaakte kosten c.q. geleverde goederen te factureren. 

20.2 Wijzigingen in de opdracht afkomstig van de wederpartij of veroorzaakt door wijziging van omstandigheden waardoor de oorspronkelijke overeenkomst niet (volledig) kan blijven gehandhaafd, worden als zijnde meer- of minderwerk uitgevoerd en doorberekend. Alles binnen de grenzen van de redelijkheid en de billijkheid.

 

 1. Garantie/aansprakelijkheid

21.1 De leverancier garandeert dat de geleverde/gemonteerde goederen voldoen aan de overeengekomen specificaties en de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen inzake bruikbaarheid en deugdelijkheid. De garantieplicht beperkt zich tot reparaties en/of vervanging ter zake van eventuele tekortkomingen mits tijdig wordt gereclameerd.

21.2 De leverancier is niet aansprakelijk voor:

–                       het ontwerp van de installatie en/of onderdelen daarvan alsmede alle andere gegevens/informatie,in­dien niet afkomstig van de leverancier;

–                       invloeden op de installatie door toepassing van materiaal- en/of gebruiks- c.q. bedieningsvoorschrif­ten welke niet van de leverancier afkomstig zijn;

–                       niet stipte naleving van de gebruiksvoorschriften omtrent de bediening en/of energietoevoer;

–                       normale slijtage en beschadiging/slijtage veroorzaakt door overbelasting of door invloed van normale omstandigheden;

–                       het toepassen van de wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen.

In deze gevallen, onverkort het bepaalde in artikel 10, vervalt de garantieplicht van de leverancier.

 

 1. Reclames

22.1 Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen veertien dagen nadat het werk is opgeleverd rechtstreeks schriftelijk door de leverancier zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat de reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden. Een en ander onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

22.2 Indien de reclame door de leverancier gegrond wordt bevonden, dan is de leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen/repareren zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

22.3 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de leverancier.

 

 1. Betaling

23 De leverancier is gerechtigd om in geval van montage/installatie termijnbedragen te verlangen, als volgt:

–                       40% van de overeengekomen prijs bij opdracht;

–                       30% van de overeengekomen prijs bij het ter beproeving/keuring c.q. ter verzending gereed staan van de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan;

–                       30% van de overeengekomen prijs bij oplevering.

Openingstijden

bezoek onze Showroom


MA 09:00 - 17:00
DI 09:00 - 17:00
WO 09:00 - 17:00
DO 09:00 - 17:00
VR 09:00 - 21:00
ZA Gesloten
ZO Gesloten